نورپردازی موزه و گالری:

امروزه مسئله نور و نورپردازی در موزه ها یک اصل بسیار مهم است، زیرا نور پردازی مناسب برای تشویق و جلب توجه به موضوعات به نمایش در آمده ضروری است و در عین حال عدم کنترل آن ممکن است عاملی برای صدمه زدن به آثار موزه ای محسوب شود. لذا نیازهای نوری با توجه به نوع و جنس آثار به نمایش در آمده، بطور گسترده ای از موزه ای به موزه دیگر و از بخشی به بخش دیگر در یک موزه واحد متنوع است. نور و کاربرد آن در موزه ها و تأثیر آن بر آثار و اشیاء موزه ای یکی از مهمترین مباحثی است که همواره برای طراحان موزه و موزه داران اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین قبل از هر چیز می بایست ماهیت و جنس نور و چگونگی تأثیر آن بر آثار و اشیاء موزه ای را مورد مطالعه قرار داد، سپس بهترین و مناسب ترین شیوه های نورپردازی را با توجه به شرایط موزه ای و انواع اشیاء گزینش نمود. همچنین نورپردازی در موزه مقوله ایست که نقش مهمی را در حفظ آثار تعیین می کند و بر میزان آمادگی فرد بازدید کننده و واکنش های وی موثر بوده و می توانند از دیدگاه روانشناسی موجب نشاط و یا خستگی وی گردد. نورپردازی در موزه ها پارامتری بسیار مهم می باشد. چرا که نور زیاد برای ترغیب و جلب توجه به آثار و موضوعات به نمایش در آمده ضروری است و در عین حال عدم کنترل صحیح و علمی آن، ممکن است عاملی برای صدمه زدن به آنها محسوب شود. نیازهای نوری بطور گسترده ای از موزه ای به موزه ی دیگر و از بخشی به بخش دیگر در یک موزه ی واحد متنوع است، که این بنا به جنس و نوع اثر هنری و تاریخی متفاوت است نور پردازی در هر مکانی باید متناسب با ویژگی های معماری آن مکان و نحوه قرار گیری فضاها باشد، و ضمن تامین نور مورد نیاز باید با سبک چیدمان نیز هماهنگ باشد. امروزه یک نورپردازی خوب بیش از هر چیز به میزان نورگیری در روز مرتبط است تا دست کم نور مورد نیاز در طول روز را با ترکیبی از نور طبیعی و در صورت نیاز نور مصنوعی تامین کند. هریک از گالری های موزه از طریق پنجره، میزانی از نور طبیعی را دریافت می کند، اما این امر به آن معنا نیست که از نور کافی در طول روز برخوردار است. با توجه به کاربردهای مورد نظر یک موزه و همچنین مقدار نور طبیعی که به آن راه می یابد ممکن است کیفیت و کمیت این نور کافی نباشد. این کیفیت و کمیت به نحوه قرار گیری موزه و سپس هر یک از تالارها، اندازه و فرم گالری ها، ابعاد آن و تعداد پنجره ها و آنچه در برابر پنجره قرار دارد، بستگی دارند.